วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลหรือภาษาต่างประเทศที่มนุษย์ทุกชาติต้องเรียนรู้
2. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีที่สุด ในยุคโลกาภิวัตน์
3. ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีมีความเจริญสูงมาก

ไม่มีความคิดเห็น: